نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

ظهور کالوتایپ و رقابت با داگرئوتایپ

ترجمه اختصاصی نوریاتو: در قسمت قبل خواندید که لوئی داگر چطور توانست به روشی دست یابد که بتواند یک [...]
نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

کمک‌های لوئی داگر به پیشرفت عکاسی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: همانطور که در قسمت اول – پیدایش عکاسی خواندیم، به صورت کلی جوزف نیِپس به خاطر [...]
نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

پیدایش عکاسی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: کلمه “فتوگرافی” به معنای عکاسی اولین بار توسط “سر جان هرشل” در سال ۱۸۳۹ استفاده شد. [...]