موضوعات مهم

مسترکلاس رابرت کاپا

خبر

دغدغه عکاسانه در ثبت تصاویر جریان ساز وجود ندارد

نوریاتو: عکاس جنگ با انتقاد از نبود دغدغه عکاسانه در ثبت تصاویر جریان ساز گفت: رویدادهای مهمی در ایران [...]
مقاله

حقایق را گزارش کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: رابرت کاپا یکی از بزرگترین عکاسان تاریخ عکاسی است. او در زمان حیاتش به عنوان بزرگترین [...]
مقاله

شخصیتی کاریزماتیک داشته باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: رابرت کاپا یکی از بزرگترین عکاسان تاریخ عکاسی است. او در زمان حیاتش به عنوان بزرگترین [...]
مقاله

عکاسان جوان تر را آموزش دهید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: رابرت کاپا یکی از بزرگترین عکاسان تاریخ عکاسی است. او در زمان حیاتش به عنوان بزرگترین [...]
مقاله

شجاع باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: رابرت کاپا یکی از بزرگترین عکاسان تاریخ عکاسی است. او در زمان حیاتش به عنوان بزرگترین [...]
مقاله

برای ثبت در تاریخ از مردم عکاسی کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: رابرت کاپا یکی از بزرگترین عکاسان تاریخ عکاسی است. او در زمان حیاتش به عنوان بزرگترین [...]
مقاله

احساسات انسان ها را به تصویر بکشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: رابرت کاپا یکی از بزرگترین عکاسان تاریخ عکاسی است. او در زمان حیاتش به عنوان بزرگترین [...]
مقاله

شرکت عکاسی خود را تاسیس کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: رابرت کاپا یکی از بزرگترین عکاسان تاریخ عکاسی است. او در زمان حیاتش به عنوان بزرگترین [...]
مقاله

شخصیت جدیدی از خود بسازید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: رابرت کاپا یکی از بزرگترین عکاسان تاریخ عکاسی است. او در زمان حیاتش به عنوان بزرگترین [...]