مسترکلاس هنری کارتیه-برسون

هنری کارتیه برسون مجله عکس نوریاتو
15 درسی که درباره عکاسی از هنری کارتیه برسون آموختم- 15 و پایانی تعریفی از عکاسی برای خود داشته باشید ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در ابداع و گسترش فتوژورنالیسم، به او لقب پدر عکاسی خبری را ...
۱۰:۴۲ ۱۱/فروردین/۱۳۹۷
هنری کارتیه برسون مجله عکس نوریاتو
15 درسی که درباره عکاسی از هنری کارتیه برسون آموختم- 14 از تکنیک های عکاسی استفاده مناسبی داشته باشید ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در ابداع و گسترش فتوژورنالیسم، به او لقب پدر عکاسی خبری را ...
۱۰:۰۰ ۱۰/فروردین/۱۳۹۷
هنری کارتیه برسون مجله عکس نوریاتو
15 درسی که درباره عکاسی از هنری کارتیه برسون آموختم- 9 به دنبال ارتباط برقرار کردن با مردم باشید ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در ابداع و گسترش فتوژورنالیسم، به او لقب پدر عکاسی خبری را ...
۰۹:۰۶ ۰۵/فروردین/۱۳۹۷